Chả có gì mà mua hết 1 tạ thóc các bác

You may also like...

5 Responses

  1. Elex muốn chơi phải chịu thôi

  2. xl chửi bậy dm el 10844 10744 12844 12844s hỏng khoá xuốt mà khoá thì đắt cạnh chảng dam bán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *