Có cách nào tẩy được keo này ko

You may also like...

2 Responses

  1. Huân Danh says:

    Loại này dính hơn nhựa chuối

  2. Bien Khanh says:

    Cho vào bếp ạk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *