Em vừa tháo được ít đồ của daikin mới cứng đến 95% Chỉ cần thả vào hộp là ngon luôn

You may also like...

4 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *